Hệ thống chính trị xã Kỳ Châu
loading...
11:14 14/11/2018

I. DANH SÁCH BCH ĐẢNG ỦY XÃ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Đ/c Trần Xuân Việt

2. Đ.c Nguyễn Văn Dũng

3. Đ/c Phạm Lương Thịnh

4. Đ/c Nguyễn Đình Sơn

5. Đ/c Trần Công An

6. Đ/c Bùi Thị Liễu

7. Đ/c Phan Chí Hiếu

8.Đ/c Phạm Ngọc Huệ

9. Đ.c Nhự Thị Hoài

10. Đ/c Nguyễn Thị Gái

11. Đ/c Đào Minh Cầu

II. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1. Đ/c Trần Xuân Việt

2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng

3. Đ/c Phạm Lương Thịnh

4. Đ/c Bùi Thị Liêu

III. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1. Đ/c Trần Xuân Việt

2. Đ/c. Nguyễn Văn Dũng

3. Đ.c Phạm Lương Thịnh

DANH SÁCH CÁN BỘ UBND XÃ KỲ CHÂU

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

Trần Xuân Việt

BT - CTHĐND xã

0972800414

Nguyễn Văn Dũng

PBT. ĐU xã

0986307070

Trần Công An

Phó Chủ tịch UBND

01689198343

Phạm Lương Thịnh

Chủ tịch UBND

0978728898

Bùi Thị Liễu

Chủ tịch UBMTTQ

0974738256

Lê Xuân Hạnh

Địa chính

0974139260

Nguyễn Tiến Hường

Chủ tịch Hội CCB

0985508937

Phan Chí Hiếu

Trưởng công an

0934637179

Nguyễn Đình Sơn

P. Chủ tịch HĐND

01634048998

Lê Thị Kim Oanh

Kế toán ngân sách

0989648946

Nguyễn Đức Toàn

P.chủ tịch Hội CCB

01689187439

Đặng Xuân Dần

CT. Hội NCT

0988492167

Nguyễn T Hồng Nhung

PCT Hội ND

01693317812

Nguyễn Thị Lam

Chủ tịch Hội PN

0918621599

Nguyễn Thị Mạnh

Cán bộ thú y

01682030705

Phạm Xuân Lâm

Địa chính - XD

0975662599

Phạm Ngọc Huệ

Xã đội trưởng

0986127459

Nguyễn Thị Ngọc Bé

Tư Pháp

0977670499

Trần Bách Chiến

Văn hóa

0986117889

Nguyễn Thị Gái

Phó CT. MTTQ

0975557600

Đặng Thị Hiếu

Văn hóa CS

01666417226

Nguyễn Ngọc Nhật

CT Hội Nông dân

0972105883

Võ Văn Thạch

Phó xã đội

01653662224

Nguyễn Đình Tấn

Trưởng ban N sách

0977186263

Lê Thị Thanh Huyền

VP Đảng ủy

0976263456

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Dân số KHHGĐ

0973590091

Nhự Thị Hoài

Bí thư Đoàn

0985856599

Dương Như Kiều

Thủ quỹ

01686948940

Phạm Thị Hòa

P. Bí thư Đoàn

01647975804

Nguyễn Thị Điểm

PCT. hội phụ nữ

0986763127

Nguyễn Hoàng Yến

Văn phòng- TK

0986232360