Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 Của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
loading...
22:10 04/01/2021