Kết quả
RSS

Xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Châu rất hiệu quả nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của người dân

Kết quả thực hiện các Tiêu chí Nông thôn mới của xã Kỳ Châu đến thời điểm 30/3/2019