Kết quả thực hiện các Tiêu chí Nông thôn mới của xã Kỳ Châu đến thời điểm 30/3/2019
loading...
20:26 04/04/2019

Kết quả thực hiện các Tiêu chí Nông thôn mới của xã Kỳ Châu đến thời điểm 30/3/2019

ĐẢNG ỦY XÃ KỲ CHÂU

BAN CHỈ ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

*

Số: 03/BC - NTM (Dự thảo)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kỳ Châu, ngày 29 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Quý I - Kế hoạch thực hiện quý II năm 2019

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI QUÝ I//2019

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo

a. Việc ban hành các văn bản về xây dựng NTM của xã:

Tổng số văn bản đã ban hành: 32 văn bản trong đó: Ban hành Nghị quyết chuyên đề Nông thôn mới, các Quyết định về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và 02 kế hoạch; 01 thông báo; 08 công văn; 16 phân công nhiệm vụ; 02 quyết định, 03 báo cáo phục vụ họp và các văn bản khác; tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo, ban quản lý, làm việc với cấp thôn.

b. Việc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới :

Ban quản lý chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý và ban phát triển thôn phục vụ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tế khối lượng công việc; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên các tổ chức và cá nhân thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới;

Phân công cụ thể cho các tập thể, cá nhân phụ trách các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, phụ trách các tổ tự quản tại thôn Bắc Châu, Hiệu Châu, Thuận Châu và Châu Long; phụ trách 19 vườn mẫu, phụ trách các tuyến đường tự quản ở các thôn;

Tổ chức Lễ phát động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới và ra quân tết trồng cây; tham gia Cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, tổ tự quản mẫu cấp huyện (02 khu dân cư, 06 vườn mẫu );

Phân công các đoàn thể ( Phụ nữ, Cựu chiến binh, Thanh niên, Nông dân ) các nhiệm vụ: Phụ nữ với phong trào năm không ba sạch, thực hiện mô hình Câu lạc bộ “Vườn sạch - Nhà đẹp”, phối hợp với cựu chiến binh vận động chỉnh trang nhà ở; Đoàn thanh niên phụ trách tuyến đường mẫu, hàng rào xanh 04 thôn; Hội nông dân phụ trách vườn hộ và công trình chăn nuôi...

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

Ban chỉ đạo nông thôn mới thực hiện gần hơn 20 lượt truyền thanh trên hệ thống phát thanh của xã, cử 24 cán bộ cấp xã tham gia gần 12 lượt họp tại 12 các tổ tự quản tại thôn Bắc Châu; Bố trí BTV Đảng ủy tham gia 04 lượt họp tại 04 thôn. Ban tuyên truyền vận động gần 12 lượt vận động đến từng hộ gia đình, từng thôn thực hiện dọn vệ sinh, sắp đồ đạc nhà cửa gọn gàng, khoa học; cải tạo vườn tạp và chỉnh trang vườn hộ (mỗi thôn 03 lượt).

3. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tổng kinh phí đã thực hiện: 2.300 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện: 0 triệu đồng;

- Ngân sách xã: 2.300 triệu đồng;

- Nhân dân đóng góp: 0 triệu đồng;

4. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (Tính theo kết quả kiểm tra đoàn cấp huyện ngày 1/3/2019)

Căn cứ kết quả đánh giá của Đoàn kiểm tra cấp huyện vào ngày 01/3/2019 - Xã Kỳ Châu có:

+ 13/20 tiêu chí đạt bao gồm: Quy hoạch, Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh;

+ 03/20 Tiêu chí cơ bản đạt: Thủy lợi, Tổ chức sản xuất, Y tế (trong đó Thủy lợi và tổ chức sản xuất phòng chưa đánh giá);

+ 04/20 Tiêu chí chưa đạt: Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin và truyền thông, Môi trường và an toàn thực phẩm, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu;

Nhóm 01: Kết quả thực hiện của nhóm tiêu chí đã đạt:

* Quy hoạch: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt

+ Rà soát, cập nhật các mốc của các quy hoạch do tỉnh, huyện phê duyệt (Công viên Nguyễn Trọng Bình, ..);

+ Bổ sung lại các loại bản đồ công bố quy hoạch (Điểm nút giao thông tại Phường sống Trí; giao nhau tại Kỳ Hưng; Giao nhau tại đường Nguyễn Bích Châu và tại 04 thôn);

+ Bổ sung bản đồ cắm mốc của khu quy hoạch dân cư Phú Nhân Nghĩa; sơ đồ cắm mốc quy hoạch xã;

* Giao thông: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt;

+ Tiến hàng khởi công rải thảm nhựa 1,6km đường trục thôn Bắc Châu;

+ Hoàn thành thẩm tra dự toán mương tiêu nước đoạn qua thôn Hiệu Châu (đoạn từ đường Hl12 đi sông trí) dài 210m;

+ Hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự toán đê Sông Trí đoạn qua thôn Hiệu Châu dài 408m;

* Điện: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt;

+ Lắp đặt 1,35km đường điện thắp sáng các tuyến ngõ xóm Hiệu Châu.;

+ Ban chỉ đạo có công văn đề nghị công ty điện lực Kỳ Anh phối hợp với UBND xã thực hiện phát quang hành lang lưới điện và kiểm tra, thống kê lại chất lượng dây dẫn sau công tơ của các hộ gia đình trên địa bàn toàn xã (Hiện nay Công ty chưa có kế hoạch thực hiện tại xã);

* Trường học: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt;

+ Thực hiện sắp xếp lại hồ sơ tiêu chí, làm bảng danh mục hồ sơ lưu trữ tiêu chí;

* Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt

+ Bổ sung hoàn thiện hồ sơ các cửa hàng tạp hóa theo hướng dẫn (Ban hành quyết định thành lập ban rà soát,

+ Điều tra các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn;

+ Tổng hợp đánh giá kết quả đánh giá các cơ sở kinh doanh năm 2018 và quý I/2019, báo cáo tài chính quý I / 2019 của HTX chợ).

* Nhà ở dân cư: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt

+ Tổng hợp số liệu so sánh tăng giảm năm 2017 và 2018;

+ Lập kế hoạch điều tra, rà soát tiêu chí nhà ở và tham mưu ban hành Quyết định thành lập tổ điều tra rà soát nhà ở năm 2019.

* Thu nhập: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt

+ Bổ sung các dữ liệu thu nhập tại hộ, cơ quan, đơn vị được thu nhập để chứng minh số liệu.

* Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo : Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt;

+ Xây dựng kế hoạch và đang thực hiện phúc tra Hộ nghèo tại 04 thôn;

+ Vận động các hộ nghèo nằm trong diện bảo trợ xã hội và các hộ có khả năng thoát nghèo ra khỏi hộ nghèo năm 2019;

* Văn hóa: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt

+ Rà soát hồ sơ và sắp xếp lại hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bổ sung biên bản họp 04/04 thôn.

+ Bổ sung các Biên bản phúc tra các thôn đạt thôn văn hóa hàng năm của xã, của huyện.

+ Bổ sung sổ ghi chép sinh hoạt các câu lạc bộ cấp xã và chữ ký các thành viên trong danh sách CLB.

+ Làm báo cáo kết quả quá trình thực hiện tiêu chí số 16.

* Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt

+ Bổ sung tờ trình đề nghị thẩm định lại 4 nội dung thuộc tiêu chí số 18 đối với xã về đích năm 2016; bổ sung biểu 1;

+ Hoàn thiện lưu trữ hồ sơ tiêu chí 18.5 ( Các tiêu chí: Bảo đảm thi hành Hiến Pháp và Pháp luật; Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở );

* Quốc phòng và an ninh: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt

+ Bổ sung hồ sơ thực hiện tiểu tiêu chí 19.1 và sắp xếp lại hồ sơ theo hướng dẫn khoa học;

+ Ban công an xã xây dựng kế hoạch và thực hiện tuần tra canh gác giờ cao điểm, thu giữu 08 kích điện, 02 súng tự chế, 01 súng bắn côn đồ và các loại hung khí khác;

+ Tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng mô hình thôn xóm bình yên, không để ra các tệ nạn xã hội tại thôn Châu Long;

+ Bổ sung Quyết định kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh xã

+ Bổ sung các quyết định trực các ngày lễ, các quyết định tham gia huấn luyện.

+ Làm đề án xây dựng phòng trực dân quân cấp xã;

+ Tham mưu cho Cấp ủy chính quyền đã lắp đặt camera tại phòng làm việc;

+ Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp;

+ Bổ sung hồ sơ phòng chống thiên tai năm 2019.

+ Kế hoạch trực, quyết định điều động lực lượng trực các ngày lễ: 22/12, Noel, tết dương lịch 2019, tết Kỷ Hợi 2019....;

+ Trình BTV về phương án sắp xếp lại phòng trực cho dân quân: Sắp xếp chưa gọn gàng, còn thiếu một số vật chất trang bị.

Nhóm 02: Kết quả thực hiện nhóm tiêu chí Cơ bản đạt:

* Thủy lợi: Không gửi báo cáo;

* Tổ chức sản xuất: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt;

+ Bổ sung báo cáo tài chính các HTX theo quy định đến quý I/2019;

* Y tế: Đến ngày 30/3/2019 - Đánh giá Đạt

+ Bổ sung hồ sơ các bảng tổng hợp chưa có xác nhận của BHXH và phòng LĐTB&XH.

+ Bổ sung và sửa sai danh sách trẻ được cân đo, biểu tổng hợp cân đo, song tổng hợp chưa chính xác, còn sai sót một số chỗ.

Nhóm 03: Kết quả thực hiện nhóm tiêu chí chưa đạt

* Cơ sở vật chất văn hóa: Đánh giá đến thời điểm 30/3/2019 về mặt hồ sơ tiêu chí - Đạt ( phòng đã đánh giá lần 02 ) :

+ Bổ sung hồ sơ tiêu chí đầy đủ theo hướng dẫn, cập nhật số liệu; dán nhãn hồ sơ, niêm yết danh mục hồ sơ tiêu chí; sắp xếp hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp, theo thứ tự trên danh mục hồ sơ;

+ Thực hiện chỉnh trang Nhà văn hóa xã, các phòng chức năng; bổ sung các biển hướng dẫn nhà xe, khu vệ sinh...;
+ Thực kiểm tra lại biển bảng tuyên truyền tại các nhà văn hóa: Biển bảng tuyên truyền NTM, GĐVH, Khu dân cư VH, Nội quy hoạt động...;
+ Bổ sung đầu sách tại Nhà văn hóa các thôn, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, theo từng loại sách...;

* Thông tin và truyền thông: Đánh giá đến thời điểm 30/3/2019 về mặt hồ sơ tiêu chí - Đạt (phòng đã đánh giá lần 02);

+ Thực hiện kiểm tra, xây dựng hồ sơ tiêu chí đầy đủ theo hướng dẫn, thường xuyên cập nhật số liệu; dán nhãn hồ sơ, niêm yết danh mục hồ sơ tiêu chí; sắp xếp hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp, theo thứ tự trên danh mục hồ sơ;

+ Cập nhật nhật ký tuyên truyền trên Phần mềm Quản lý trạm truyền thanh; xây dựng tin bài về bình đẳng giới. Các tin bài do cá nhân, đoàn thể, đơn vị trực thuộc xã xây dựng đã bổ sung phần lãnh đạo UBND xã, Ban biên tập Đài TTCS xã phê duyệt  trước khi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ( đúng quy định đến tháng 3/2019 );

+ Cập nhật 15 tin, bài, các thông tin, các văn bản điện tử lên Trang TTĐT xã;
- Quán triệt sử dụng tốt phần mềm điều hành tác nghiệp Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc;

+ Bưu điện huyện Kỳ Anh thực hiện kiểm tra hoạt động, vệ sinh, trang thiết bị điểm Bưu điện văn hóa xã;

+ Ban chỉ đạo nông thôn mới cấp xã đã có công văn làm việc với các đơn vị viễn thông yêu cầu bó gọn hệ thống dây cáp viễn thông trên địa bàn xã (những khu vực cáp viễn thông nhiều, lắp đặt thiếu thẩm mỹ) - Tuy nhiên mới chỉ có đơn vị VNPT xuống làm việc và thực hiện.
* Môi trường và an toàn thực phẩm: Đánh giá đến thời điểm 30/3/2019 về mặt hồ sơ tiêu chí - Đạt các tiểu tiêu chí 17.1; 17.2; 17.4; 17.5; 17.8 (Phòng đã đánh giá lần 02) ; Tiểu tiêu chí: 17.3; 17.6;17.7 Không gửi báo cáo

+ Thực hiện rà soát lại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn;
+ Bổ sung báo cáo quan trắc định kỳ hàng năm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh (cây xăng dầu, Phú Nhân Nghĩa, cửa hàng vật liệu Thu Thanh) - Chưa đưa vào hoạt đông.
+ Hoàn thiện hồ sơ lưu trữ theo hướng dẫn 624/STNMT-CCCM.

+ Ra quân  tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý, các điểm tập kết rác thải không đúng quy định - Định lỳ 02 lần/01 tháng.
+ Bổ sung hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải năm 2019;
+  Đã xử lý lượng rác thải tồn đọng, xử lý các điểm rác thải tập  kết không đúng quy định;
+ Có phương án thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (Đã đặt 06 bể bi thu gom vỏ thuốc bao bì trừ sâu và BVTV tại 04 thôn);
+ Thực nạo vét hệ thống mương thoát nước đến tháng 3/2019;

+ Tổng hợp danh sách hộ cơ sở sản xuất, kinh doanh; danh sách cơ sở ký cam kết và bản lưu.

* Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu:

Năm 2019, xây dựng thôn Châu Long đạt chuẩn 10 tiêu chí khu dân cư mẫu và nâng cấp thôn Bắc Châu, Hiệu Châu, Thuận Châu;

Thực hiện phân công cán bộ BTV Đảng ủy phụ trách 04 thôn gồm: Thôn Hiệu Châu: Đ.c Phạm Lương Thịnh; thôn Bắc Châu: Đ.c Bùi Thị Liễu; Thôn Châu Long: Đ.c Nguyễn Văn Dũng, Trần Công An; Thôn Thuận Châu: Đ.c Trần Xuân Việt.

* Nhà Văn hóa thôn :

UBND xã đã nhắc nhở, định hường 04 thôn chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn Hiệu Châu, Bắc Châu, Thuận Châu, Châu Long, trong nhà văn hóa sắp xếp gọn gàng ngăn nắp; bổ sung thêm đầu sách, cắt tỉa hàng rào xanh trong nhà văn hóa ( bổ sung các chậu cây cảnh tại các nhà văn hóa ) -Thôn Châu Long đã có đăng ký cây hàng rào xanh về xã;

* Vườn hộ, công trình chăn nuôi và sắp xếp nhà ở gọn gàng ngăn nắp:

Ban Chỉ đạo xã bố trí cán bộ trực tiếp điều tra các hộ gia đình trong công tác chỉnh trang vườn hộ; vệ sinh môi trường chăn nuôi; sắp xếp nhà ở gọn gàng, ngăn nắp, khoa học trong đó:

+ Tổng hộ chăn nuôi 78 hộ (Bắc Châu: 31, Châu Long 11, Hiệu Châu 20, Thuận Châu 16) bao gồm chăn nuôi trâu bò và gà vịt: Cán bộ cấp xã đã xuống trực tiếp 78 hộ gia đình kiểm soát và hướng dẫn trực tiếp các hộ chăn nuôi phải xây dựng hố chứa phân, có lợp mái đảm bảo không để nước tràn ra ngoài môi trường và chất thải phải xử lý bằng men vi sinh - Thôn Bắc Châu đã vận động được 01 hộ (bà Nhiệm xây dựng hố xử lý phân và nhà vệ sinh tự hoại).

Đến này số hộ chăn nuôi chưa đạt chuẩn: Thôn Thuận Châu: 02 hộ (Hộ ông Đình và anh Quân Lương ( Hố xử lý phân còn nhỏ và còn ở trước cửa nhà ở );

+ Vườn hoang và nhà hoang và vườn hộ: Đã vận động thực hiện được: Hiệu Châu: 01 vườn ( ông Lý ); Thuận Châu: 03 vườn ( Vườn bà Trần Thị Lan, ông Nguyễn Hữu Hùng, bà Nguyễn Thị Mai ); Bắc Châu: ( vườn ông Phạm Ngọc Lâm, ông An ); Châu Long: 0 vườn;

Đến nay tổng số vườn hoang toàn xã còn: Thôn Thuận Châu: 4 hộ; Thôn Châu Long: 05 vườn; Hiệu Châu: 05 vườn; Bắc Châu: 07 vườn;

+ Sắp xếp nhà nhà ở: Đã trực tiếp vận động các hộ gia đình sắp xếp lại nhà ở 04/4 thôn; tuy nhiên đến thời điểm này thôn Hiệu Châu: 02 hộ; thôn Bắc Châu còn: 05 hộ; thôn Thuận Châu: 01 hộ; thôn Châu Long: 04 hộ;

* Vệ sinh và cắt tỉa cây hàng rào xanh tại các tuyến đường: 04/4 thôn đã ra quân chỉnh trang và cắt tỉa cây hàng rào xanh tại các tuyến đường trục thôn và ngõ xóm tuy nhiên đến này thôn Bắc Châu còn: 06 tuyến; Châu Long: 05 tuyến; Hiệu Châu: 02 tuyến;

* Vườn mẫu: Bổ sung hồ sơ kiểm tra tháng 3/2019 đối với 19 vườn mẫu đạt chuẩn; Kiểm tra và cùng cấp huyện chấm điểm 06 vườn mẫu tham dự cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Kỳ Anh năm 2018;

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI QUÝ II/2019

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chuẩn bị cho công tác phúc tra nông thôn mới vào ngày 09/4/2019

1.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

+ Thôn Châu Long triển khai họp thôn hoặc TTQ thông báo thời gian phúc tra nông thôn mới và ra quân tổng dọn vệ sinh cấp thôn ( Đến nay thôn Bắc Châu đã họp 12/12 TTQ; thôn Thuận Châu, Hiệu Châu đã họp thôn );

+ Các đồng chí phụ trách hồ sơ tiêu chí trực tiếp liên hệ phòng, ban cấp huyện phụ trách hướng dẫn hồ sơ kiểm tra lại lần 02 trước khi đoàn liên ngành cấp tỉnh về thẩm định ( Trừ nhóm tiêu chí thuộc quản lý của Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Nông nghiệp; Phòng tài nguyên môi trường; Trung tâm y tế dự phòng - Đã thực hiện kiểm tra lần 02 );

+ Đến thời điểm này UBND xã đã có công văn đề nghị các đơn vị Công ty điện lực Kỳ Anh; Bưu điện huyện Kỳ Anh; Các đơn vị viễn thông trên địa bàn huyện tuy nhiên UBND xã mới chỉ nhận được sự hợp tác của đơn vị Bưu điện huyện Kỳ Anh; đơn vị viễn thông VNPT trong quá trình thực hiện phối hợp thực hiện tiêu chí Thông tin truyền thông tại địa phương - Đề nghị Đoàn chỉ đạo 979 có chỉ đạo đến các đơn vị còn lại để thực các tiêu chí Thông tin và truyền thông, điện.

1.2  Khối lượng thực hiện tại 04 thôn:

* Nhà văn hóa 04 thôn: Thực hiện: Ban cán sự thôn Hiệu Châu, Bắc Châu, Châu Long;

+ Đề nghị thôn Bắc Châu, Hiệu Châu, Thuận Châu, Châu Long bổ sung hệ thống cây cảnh như hoa giấy,... tại khuôn viên sân nhà văn hóa;

+ Trồng bổ sung cây chuỗi ngọc, cây ngũ da bì, hoa sam tại các bồn trong sân nhà văn hóa

+ Lau chùi lại hệ thống bảng biểu đã được có tại nhà văn hóa 04 thôn;

+ Sắp xếp, lau chùi lại tủ sách, khánh tiết trang trí và chỉnh trang lại cơ sở vật chất tỏng nhà văn hóa theo hướng gọn gàng - đẹp ( chú ý sắp xếp lại giấy khen, bằng khen được treo trong nhà văn hóa, có một số đã quá cũ không nên treo lên tường...)

* Công tác cải tạo vườn tạp, vườn hoang, chỉnh trang hộ chăn nuôi và sắp xếp đồ đạc tại các gia đình:

Thôn Bắc Châu:

+ Chỉnh trang lại các vườn hoang : Thời gian hoàn thành 07/4/2019;

Vườn và nhà anh Chiến Thành: Giao ban cán sự thôn gặp trực tiếp hộ gia đình và TTQ giúp đỡ thực hiện;

Vườn và nhà chị Hà Kiêm: Giao ban cán sự thôn gặp trực tiếp hộ gia đình và TTQ giúp đỡ thực hiện;

Vườn và nhà bà Luận: Giao ban cán sự thôn gặp trực tiếp hộ gia đình để thực hiện;

Vườn và nhà anh Đình (Ông Bông mua lại): Giao Hội cựu chiến binh cấp xã gặp trực tiếp gia đình để trao đổi, thực hiện;

Vườn ông Kỳ (Minh): Giao Ban cán sự thôn gặp trực tiếp Tổ tự quản số 03 giúp đỡ thực hiện;

Vườn nhà anh Thủy (Đáng): Giao Ban cán sự thôn gặp trực tiếp Tổ tự quản số 04 giúp đỡ thực hiện;

Vườn bà Thiện: Giao ban cán sự thôn, chi hội CCB cấp thôn, hộ gia đình thực hiện.

Vườn ông Duân (Sau hồi nhà bà văn Huề cỏ nhiều) - Gia đình anh Tuân thực hiện;

+ Dọn vệ sinh, cắt cỏ tại các tuyến đường trong thô n: Thời gian hoàn thành 07/4/2019;

Tuyến đường quy hoạch từ đường Nguyễn Thị Bích Châu đi bà Nhiệm: Cắt cỏ và tạo tán cây bóng mát - Ban cán sự thôn và TTQ số 09 thực hiện;

Tuyến đường trước nhà bà Thành: Cắt cỏ lề đường – Ban cán sự thôn và TTQ số 10 thực hiện;

Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản: Cắt cây hàng rào xanh, bón phân, nhỏ cỏ và làm vệ sinh đường - Chi hội Cựu chiến binh thôn thực hiện

Khu vực nhà thờ họ Hà dọc tuyến đường thanh niên tự quản: Làm cỏ và vệ sinh - Ban cán sự thôn làm việc với gia đình họ Hà để thực hiện;

+ Sắp xếp và dọn vệ sinh nhà ở:

Nhà cố Thành Dương: Gia đình và các hộ gia đình trong TTQ số 10 giúp đỡ thực hiện;

Nhà bà Hoa Thủy: Gia đình và Tổ TTQ số 11 giúp đỡ thực hiện;

Nhà anh Thanh Thảo: Gia đình và Chi hội phụ nữ thôn;

Nhà chị Hằng Quỳnh: Chi hội nông dân thôn và gia đình thực hiện;

Nhà chị Vân Bởi: Cấp thôn và chi đoàn thanh niên giúp đỡ thực hiện;

Thôn Hiệu Châu:

+ Chỉnh trang lại các vườn hoang:

Vườn anh Nguyễn Phan Nhất: Ban cán sự thôn làm việc với gia đình để thực hiện;

Vườn bà Quang: Ban cán sự thôn làm việc với gia đình để thực hiện;

Khu vực nhà thờ họ Nguyễn: Giao hộ gia đình ông Toàn để thực hiện;

Vườn bà Hường Trịa: TTQ số 02 giúp đỡ thực hiện;

Vườn bà Hảo (Cạnh nhà ông Đức): Giao chi hội cựu chiến binh cấp thôn vận động gia đình để thực hiện;

+ Dọn vệ sinh, cắt cỏ tại các tuyến đường trong thôn:

Cắt tỉa cây hàng rào xanh tuyến đường thanh niên tự quản: Đoàn thanh niên;

Dọn vệ sinh tuyến đường vào nhà ông Sáu cũ: Giao Ban cán sự thôn liên hệ gia đình và tổ tự quản số 07 thực hiện;

Tuyến đường nông dân: Cắt tỉa cây hàng rào xanh và bón phân, làm cỏ, dọn rác: Giao chi hội nông dân;

+ Sắp xếp và dọn vệ sinh nhà ở:

Nhà chị Hồng (Hiệu): Giao chi hội phụ nữ thôn;

Nhà ông Khiêm: Giao chi hội Cựu chiến binh thực hiện;

Nhà và vườn ông Bảng: Giao chi hội nông dân thực hiện;

Nhà chị Thủy Đông ( Chú ý khu vực nước thải phía sau hồi của gia đình ): Giao chi hội phụ nữ;

Đống gạch vữa của nhà bà Thạch: Giao chi hội nông dân của thôn;

Thôn Thuận Châu:

+ Chỉnh trang lại các vườn hoang, vườn hộ:

Vườn bà Đặng Thị Bình: Giao chi hội phụ nữ thôn;

Vườn bà Liễu: Gia đình không hợp tác để thực hiện - Giao Ban cán sự thôn và cán bộ cấp xã phụ trách TTQ vận động, chi hội nông dân của thôn giúp đỡ thực hiện;

Vườn sát nhà anh Thông Kỳ: Giao TTQ số 06 tại đó thực hiện;

Nhà và vườn ông Lai: Ban cán sự thôn gặp trực tiếp gia đình để thực hiện;

Thôn Châu Long:

+ Chỉnh trang lại các nhà hoang, vườn hoang, vườn hộ:

Nhà hoang của ông Lê Hồng Từ: Giao chi hội Cựu chiến binh thôn thực hiện;

Nhà ông Vui: Thôn vận động TTQ để thực hiện;

Nhà hoang của chị Dung: Giao chi hội Phụ nữ thôn thực hiện;

Nhà hoang sát nhà chú Thanh Thủy: Giao chi đoàn thanh niên thực hiện;

Vùng đất sát nhà anh Chung Sáng: Giao TTQ thực hiện;

Nhà Hoang chị Hoàng Thị Nga: Giao TTQ thực hiện

+ Dọn vệ sinh, cắt cỏ tại các tuyến đường trong thôn:

Tuyến đường nhà bà Hoa Thành: Giao TTQ thực hiện;

Lối vào nhà ông Nhuận: Giao TTQ và các hộ gia đình dọc tuyến đường thực hiện;

Tuyến đường sát nhà chị Hiệp Tân: Giao TTQ thực hiện;

Tuyến đường đi Chùa Dền: Giao TTQ thực hiện;

+ Sắp xếp và dọn vệ sinh nhà ở:

Nhà bà Thiện Lộc: Giao Ban cán sự thôn vận động hộ gia đình thực hiện và chi hội CCB thôn;

Nhà bà Thiện Xuân: Giao Ban cán sự thôn vận động hộ gia đình thực hiện và chi hội CCB thôn;

Nhà bà Tịnh Thành: Giao TTQ và chi hội phụ nữ giúp đỡ;

Nhà bà Sương: Giao Chi đoàn thanh niên giúp đỡ;

* Các gia đình cần được UBND xã hỗ trợ kinh phí thực hiện:

Nhà bà Ngoạt thôn Hiệu Châu: Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh;

Nhà chị Vân Bởi thôn Bắc Châu: Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn gia đình xây dựng hố chứa phân;

2. Khối lượng thực hiện các tiếu chí trong quý II/2019

* Giao thông:

+ Tiến hành rải thảm nhựa 450m đường trục thôn Châu Long;

+ Khởi công xây dựng 86m đường, cống và rảnh thoát nước tại vùng Thủy Văn, Bắc Châu.

+ Lập dự toán và tiến hành nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm 3 thôn (Hiệu Châu: 350m, Châu Long: 445m, Bắc Châu: 165m);

+ Hoàn thành phê duyệt và tiến hành thi công công trình: Mương tiêu nước đoạn qua thôn Hiệu Châu;

+ Hoàn thành lập dự toán và tiến hành khởi công 805m kênh nội đồng Bắc Châu, cải tạo 750m kênh nội đồng Bắc Châu;

+ Nâng cấp rải thảm 946m đường trục thôn Hiệu Châu, 451m đường trục thôn Thuận Châu.

* Thủy lợi: Xây dựng 470m đê chống lũ Sông Trí đoạn qua thôn Hiệu Châu.

* Điện: Khởi công xây dựng 1,7 km đường điện chiếu sáng tuyến đường tỉnh lộ 555 đoạn qua thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu;

* Trường học: Hoàn thành phê duyệt và tiến hành thi công cải tạo dãy nhà học 2 tầng trường Tiểu học;

* Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

+ Lập kế hoạch đăng ký tập huấn nghiệp vụ cho ban Quản lý chợ;

+ Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở HTX chợ dọn dẹp vệ sinh khu vực chợ, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm…;

* Nhà ở dân cư:

+ Thực hiện điều tra rà soát nhà ở dân cư theo kế hoạch năm 2019;

+ Tổng hợp Báo cáo sau khi điều tra nhà ở dân cư năm 2019;

+ Vận động 50 hộ chưa đạt chỉnh trang nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh;

* Tổ chức sản xuất: Hướng dẫn HTX xây dựng phát triển theo hướng quy mô lớn, có thêm kế toán và cách ghi chép các loại sổ văn bản;

* Môi trường và VSATTP:

+ Thực hiện bổ sung hồ sơ quý II tất cả các tiểu tiêu chí;

+ Bổ sung thùng rác dọc các tuyến đường trục thôn tại 04 thôn;

+ UBND xã hoàn thành kế hoạch phân loại rác tại từng hộ gia đình - Giao Hội phụ nữ và Hội nông dân cấp xã triển khai tổ chức phân loại rác điểm tại từng hộ gia đình;

* Quốc phòng và an ninh:

+ Xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2019: Chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án, tiến trình biểu;

+ Chuẩn bị các kế hoạch phương án để diễn tập phòng chống thiên tai và sơ tán nhân dân năm 2019 và bổ sung hồ sơ quý III.

+ Thực hiện kế hoạch tuần tra thường xuyên và bổ sung kế hoạch tuần tra trong dịp 10/3 âm lịch; 30/4 và 01/5...;

+ Kiểm soát xây dựng trên địa bàn và kiểm tra tình trạng sử dụng kích điện;

* Khu dân cư kiểu mẫu:

+ Lập dự doán, phương án xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Long bao gồm: Phương án, dự toán. Tờ trình góp ý xây dựng phương án và dự toán gửi cấp huyện; ra quyết định phê duyệt phương án và dự toán xây dựng khu mẫu thôn Châu Long;

* Vườn mẫu:

+ Làm hồ sơ nhận tiền hỗ trợ 01 vườn/05 triệu đối với 08 vườn được nghiệm thu và hỗ trợ của cấp tỉnh;

+ Thực hiện nghiệm thu 08 vườn mẫu và làm hồ sơ giải ngân hỗ trợ đối với vườn mẫu thuộc ngân sách cấp xã;

+ Ban chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới cấp xã làm việc với 05 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu năm 2019; Ban nông nghiệp hướng dẫn cụ thể các bước xây dựng vườn mẫu; Văn phòng NTM cho triển khai thiết kế vườn hộ 3D đối với 05 vườn xây dựng vườn mẫu 2019;

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới quý I - Kế hoạch thực hiện  quý II/2019

Nơi nhận:

- Phục vụ làm việc;

- Đoàn chỉ đạo 979/HU;

- BCĐ, BQL Nông thôn mới xã;

- 04 thôn;

Lưu: NTM

BAN CHỈ ĐẠO NÔNG THÔN MỚI XÃ