DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH
loading...
14:01 14/11/2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Trần Công An Chủ tịch UBND xã 0978728898
2 Phạm Lương Thịnh Phó Chủ tịch HDND 01634048998
3 Nguyễn Đình Sơn Phó Chủ tịch UBND 01689198343