DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH
loading...
14:01 14/11/2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Phạm Lương Thịnh Chủ tịch UBND xã 0978728898
2 Nguyễn Đính Sơn Phó Chủ tịch HDND 01634048998
3 Trần Công An Phó Chủ tịch UBND 01689198343