Đảng bộ xã Kỳ Châu, tham dự hội nghị trực tuyến, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
loading...
08:48 02/04/2022

Chiều ngày 01/4/2022, Đảng ủy xã Kỳ Châu tham dự hội nghị trực tuyến học tập và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” . Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong BTV - BCH Đảng ủy, thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, các đồng chí trong ban chi ủy các thôn, trường, BCH các chi đoàn, chi Hội và toàn thể cán bộ cốt cán ủy ban.
Các thành phần đại biểu tham dự

Hội nghị nhằm triển khai nghiêm túc, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ nghĩa vụ của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện với 2 nội dung. Phần thứ nhất : Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh hội nghị, nghiêm túc và tiếp thu đầy đủ các nội dung truyền tải

Mục tiêu phấn đấu và động lực phát triển mà Đại hội lần thứ XIII nhấn mạnh, thực chất là kế thừa, tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của Bác Hồ kính yêu. Ngay từ sớm, Bác Hồ đã nung nấu một tinh thần yêu nước rất cháy bỏng và Người đã thể hiện một bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường để đi tìm con đường cứu nước, với một khát vọng nhất quán, một ham muốn tột bậc nhất, làm sao để dân tộc được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc chính là tư tưởng nhất quán, là phẩm chất cao quý của Bác Hồ, nên chúng ta phải kế thừa, phát huy tư tưởng của Bác, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương cao đẹp của Bác Hồ để đưa đất nước phát triển hùng cường” - Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú nhấn mạnh. Thông qua việc học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần quán triệt tinh thần nội dung học tập, thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc những nội dung Chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển”. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã được quán triệt về tình hình tiến độ xây dựng nông thôn mới, dịch bệnh Covid-19  và tình hình chiến Nga và Ukraine để cán bộ Đảng viên cốt cán và nắm tình hình và làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân. Thông qua hội nghị có thể khẳng định, thực hiện tốt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật