Đảng bộ xã Kỳ Châu: Triển khai sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Giải pháp đưa Chỉ thị 05 đi vào thực tiễn.
loading...
07:59 15/03/2022

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đồng thời triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn xã thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.
Hội nghị tiếp thu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc tại các chi bộ

Trong sinh hoạt, cán bộ, đảng viên tập trung thảo luận sâu những nội dung, giải pháp hay những vấn đề nổi cộm đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Từ đây, các nội dung của Chỉ thị 05 được tổ chức triển khai cụ thể, thiết thực, sát với tình hình của mỗi đơn vị, góp phần tạo nên những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác. Đặc biệt, việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các Đảng viên phát biểu tham luận sôi nổi nghiêm túc và có kế hoạch đăng ký học tập rõ ràng, nghiêm túc

Tại các chi bộ căn cứ hướng dẫn cụ thể của Đảng ủy xã về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cuộc sinh hoạt chuyên đề, trong đó có sinh hoạt chuyên đề về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai một cách khoa học. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Để sinh hoạt chuyên đề đạt kết quả cao, Đảng ủy phân công, xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết để xem xét thông qua trước khi tổ chức hội nghị. Các nội dung được xây dựng dựa trên nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; đồng thời xuất phát từ điều kiện thực tế, yêu cầu cấp bách ở đơn vị. Một số chuyên đề gắn với học và làm theo Bác đã được chi bộ chi cục triển khai trong thời gian qua như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay”, “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ”, “Nâng cao sức chiến đấu của đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc đẩy mạnh, phát huy tinh thần tự giác trong việc tham gia phát biểu ý kiến của đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ”, “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”... Qua triển khai các chuyên đề cụ thể gắn với học tập và làm theo Bác, chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên, góp phần giải quyết được những vấn đề còn tồn tại trong thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị”.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã phát biểu tại diễn đàn ở các chi bộ

Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề thường xuyên ở cơ quan, đơn vị là việc làm cần thiết. Với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung quan trọng để các chi bộ triển khai sinh hoạt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại Kỳ Châu. Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã cùng nhau nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tính nghiêm túc, thiết thực và phát biểu tham luận của đảng viên làm cho việc học "Bác" trở nên ý nghĩa hơn.

Gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; chú trọng phát hiện xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều nội dung sát thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, đảng bộ; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Xác định việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đến nay, 7/7 chi bộ, đã triển khai, học tập và tiếp thu những nôi dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật